Congress Resolution II

FINAL DOCUMENT

All-Ukrainian Forum "Education based on values"

(Second All-Ukrainian Congress of Teachers of Spiritual and Moral Education)

As of May 5

We, participants of the II All-Ukrainian Congress of Teachers of Spiritual and Moral Education, held on May 5, 2021 at the initiative of the Public Council for Cooperation with Churches and Religious Organizations at the Ministry of Education and Science of Ukraine, the All-Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations, NGO "All-Ukrainian Association of Teachers and Psychologists of Spiritual and Moral Education", National University "Ostroh Academy", State Institution of Higher Education "University of Education Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Charitable Foundation "Live, Ukraine!" and the All-Ukrainian Charitable Foundation "Eastern European Humanitarian Mission" to promote the integration of moral and spiritual values ​​in education, the formation of the ideal of personal upbringing and its practical implementation, the formation of a holistic worldview of the child: educators, scientists, psychologists, parents, students authorities and local governments, religious and public organizations, media representatives and other stakeholders who support, implement and carry out spiritual and moral education in educational institutions of Ukraine
,we state:

– ми живемо нині у період серйозних викликів, що загрожують національній безпеці та майбутньому нашої держави внаслідок нехтування фундаментальними законами природи, суспільного життя і суспільної діяльності, при цьому ефективним рішенням для розв’язання протиріч сьогодення вбачається рішуче повернення до духовно-моральних цінностей, які завдяки вітчизняному та міжнародному досвіду продемонстрували ефективність;

– результати фундаментальних наукових досліджень, дані психології, педагогіки, соціології, міжнародний і вітчизняний досвід яскраво свідчать про важливість і безальтернативність духовно-морального виховання дітей і молоді, та необхідність активного залучення до цього процесу державних закладів освіти;

– формування духовних цінностей сучасних дітей, підлітків і молоді має відбуватися за такими напрямами ь:

– виховання громадянськості, патріотизму, поваги до прав, свобод і обов’язків людини;

– виховання високих духовних почуттів і моральної свідомості;

– виховання працелюбності, творчого ставлення до навчання, праці, життя;

– формування ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу життя;

– формування ціннісного ставлення до інституту сім’ї, підготовки до створення власної сім’ї та народження дітей, відповідального материнства та батьківства;

– виховання духовного ставлення до природи, навколишнього середовища (екологічне виховання);

– виховання ціннісного ставлення до мистецтва і культури, формування уявлень про органічний зв’язок естетичних та моральних ідеалів у багатовіковій спадщині вітчизняної культури;

– the constitutional proclamation of Ukraine as a secular state, the proclamation of secularism as one of the principles of education in state and municipal educational institutions is not synonymous with the proclamation of the state and education in it atheistically oriented, democracy of the state and education in it means openness to the presence of different points of view. which eliminates the need to abandon in the educational process of our national spiritual heritage;

– відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 р. № 286, формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей Українського народу, а також розвиток духовності і моральності у суспільстві, визначаються як одна з актуальних потреб у сфері національно-патріотичного виховання. Згідно зі Стратегією, духовно-моральне виховання є однією з основних складових національно-патріотичного виховання, впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування – основою формування особистості та підґрунтям для національно-патріотичного виховання, а залучення дітей і молоді до участі в заходах з духовно-морального виховання зазначене як один з основних напрямів досягнення мети Стратегії;

– водночас нині лише 13,8 відсотків школярів України охоплено викладанням курсів духовно-морального спрямування, спостерігається тривожна тенденція щодо скорочення обсягів такого викладання, що обумовлює пошук необхідних заходів з метою зупинення цього негативного процесу і збільшення охоплення учнів викладанням вказаних курсів;

– за даними ВООЗ, Україна посідає перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму. Щорічне вживання алкоголю дорослим населенням України (старших 14 років) становить 11,8 літрів на людину, при тому, що нацією, яка вимирає, вважається така, де вживається понад 8 літрів чистого спирту на душу населення. За наявними даними, в Україні нараховується понад 2 млн. наркозалежних. На сьогодні стан сім’ї в Україні можна охарактеризувати як критичний: знижується рівень народжуваності, за роки незалежності кількість українських дітей зменшилася вдвічі (з 14 млн до 7 млн); стабільно зменшується коефіцієнт шлюбності (так, у 2020 р. він порівняно з 2014 роком зменшився з 6,9 на тис. наявного населення до 6,0). За даними Державної служби статистики України, кількість розлучень в країні з кожним роком зростає. За останні 30 років кількість шлюбів скоротилася приблизно в 3 рази, а кількість розлучень становить 67 відсотків. Основні причини розлучень – алкоголізм, брак грошей, подружня зрада. Спостерігається поступове зростання кількісного показника неповних сімей (починаючи з 2014 року кожна п’ята дитина в Україні народжується поза шлюбом), через що понад 4 млн. дітей росте без батька. Наслідком такої кризи інституту сім’ї в Україні є брак виховання дітей у родині, що призводить до збільшення проявів аморальності та злочинності серед дітей і підлітків. Зазначене зумовлює необхідність вироблення системних і комплексних відповідей на вказані негативні тенденції, зокрема надання першочергової уваги духовно-моральному вихованню дітей, підлітків та молоді, у тому числі шляхом подальшого впровадження та вдосконалення викладання відповідних курсів;

– вагомим кроком у цьому напрямку має стати реалізація типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 р. № 235, усі типові навчальні плани якої передбачають можливість вивчення у 5-6 класах Етики / Культури добросусідства / Інших курсів морального спрямування. Таким чином, вказана типова освітня програма передбачає можливість вивчення у всіх школах України на рівні 5-6 класів за рахунок годин інваріантної (обов’язкової) складової Етики / Культури добросусідства / Інших курсів морального спрямування, що є безперечним позитивом. Разом з тим слід усвідомлювати, що вона реалізовуватиметься лише з 2022/2023 навчального року (а не з найближчого 2021/2022), вказана можливість вивчення курсів морального спрямування стосується лише 5-6 класів (а не 1-11), вибір конкретних курсів є прерогативою батьків, а вивчення курсів духовно-морального спрямування у 1-4, 7-11 класах і надалі здійснюватиметься за рахунок годин варіативної складової як курсів за вибором (факультативів); 

– в умовах децентралізації, законодавчого закріплення академічної автономії закладів освіти суттєво зростає роль органів місцевого самоврядування, керівництва закладів освіти і батьків щодо забезпечення виховання на засадах традиційних для нашого народу духовних і моральних цінностей, здійснення викладання відповідних курсів. Вказане обумовлює необхідність посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед депутатів, органів місцевого самоврядування, керівників закладів освіти і представників батьківської спільноти щодо важливості такого виховання, їхньої ролі у його забезпеченні та їхньої відповідальності за належне виховання майбутніх громадян України.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення формування у дітей, підлітків, молоді духовних і моральних цінностей, ціннісного ставлення до здоров’я, здорового способу та інституту сім’ї, виховання громадянськості, патріотизму, поваги до прав, свобод і обов’язків людини, сприяння їх підготовці до створення власної сім’ї відповідального материнства і батьківства, сприяння інтеграції духовно-моральних цінностей в освітній процес
we recommend:

 

The All-Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations, leaders and representatives of local religious organizations:

actively promote: 

– впровадженню викладання курсів духовно-морального спрямування у закладах освіти, зокрема програм, спрямованих на належну підготовку молоді до подружнього життя, виховання відповідального материнства і батьківства;

– забезпеченню здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків–вірних релігійних організацій щодо їхньої ролі і відповідальності у забезпеченні викладання вказаних предметів у кожному конкретному закладі освіти;

– заради консолідації зусиль з метою розв’язання актуальних духовних і суспільних завдань сприяти діяльності місцевих духовних (міжконфесійних) рад, а також діяльності в органах місцевого самоврядування міжфракційних депутатських груп, спрямованих на утвердження традиційних духовних і моральних цінностей у суспільному житті.

 

The Verkhovna Rada of Ukraine:

– не допускати прийняття законів, що підривають основи морального і фізичного здоров’я особистості, сім’ї, суспільства, пропагують гендерну ідеологію, сприяють поширенню аморальності, несуть загрозу збереженню інституту сім’ї та засадничим цінностям українського народу;

– внести зміни до чинного законодавства України з метою недопущення пропаганди гомосексуалізму та ідеології ЛГБТ-спільноти;

– провести парламентські слухання з питань стану, проблем і перспектив викладання предметів духовно-морального спрямування.

 

To the Commissioner of the President of Ukraine for the Rights of the Child:

– наполегливо захищати право дітей на духовно-моральне виховання;

– сприяти недопущенню нав’язування гендерної ідеології у закладах освіти;

– пропагувати і активно захищати науковий факт, що життя людини починається вже з моменту зачаття, from which she has all individual rights,
and therefore all her rights must be respected at this stage of life.

 

The Ministry of Education and Science of Ukraine:

– усіляко сприяти поширенню викладання курсів духовно-морального спрямування у закладах освіти дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої та позашкільної освіти;

– переглянути зміст, форми і методи діяльності антидискримінаційної експертизи, надавши цій важливій процедурі об’єктивний, а не гендерно заангажований характер, не допускати вилучення з підручників елементів, пов’язаних з традиційними національними, духовно-моральними, релігійними, сімейними та іншими цінностями українського народу під виглядом проведення антидискримінаційної експертизи;

– не допускати поширення у закладах освіти гендерної ідеології, запобігати проникненню в заклади освіти сумнівних і шкідливих програм, що фінансуються зарубіжними фондами та забезпечуються грантами для просування руйнівних для освіти і суспільства ідеологій;

– внести зміни до наказу Міністерства від 29.07.2019 № 1038, який наразі не враховує духовно-моральну складову, відображену у Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженій Указом Президента України від 18 травня 2019 р. № 286 «Про національно-патріотичне виховання»;

– передбачити викладання курсів духовно-морального спрямування за рахунок годин інваріантної складової з 1 до 11 класу;

– під час внесення змін до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 20 липня 2020 р. № 931 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2020 р. за № 1119/35402), передбачити можливість надання відповідних грифів навчальним програмам і навчальній літературі з предметів, що викладаються за рахунок годин варіативної складової, зокрема з курсів морального спрямування, з ініціативи авторів (авторських колективів), розробників, видавців таких навчальних програм і навчальної літератури;

– ініціювати перед Міністерством юстиції України суспільну важливість запровадження викладання курсів духовно-морального спрямування у навчальних закладах установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України;

– ураховуючи виняткове суспільно-політичне, історичне та культурне значення Біблії в історії і розвитку українського суспільства, у формуванні української та європейської культури, її роль для забезпечення духовного і морального виховання, з метою виховання у молоді почуття поваги до духовної спадщини Українського народу та її джерел передбачити щорічне проведення у травні у закладах освіти Дня Біблії, забезпечивши проведення за участю здобувачів освіти тематичних просвітницьких, виховних і культурно-мистецьких заходів, конкурсів духовної християнської музики та співу, віршів, художніх творів на біблійну тематику тощо, широке висвітлення таких заходів у засобах масової інформації.

 

Departments (departments) of education and science of regional, Kyiv city state administrations:

– сприяти реалізації у закладах дошкільної освіти виховних програм на засадах духовних цінностей;   

– вжити заходів для забезпечення у наступному бюджетному році фінансування викладання курсів духовно-морального спрямування у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, зокрема шляхом розроблення і прийняття відповідних місцевих програм та створення бюджетних призначень для фінансування такого викладання і відповідних заходів;

– сприяти викладанню курсів «Основи сім’ї», «Школа подружнього життя» у 10-11 класах закладів загальної середньої освіти та у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

– сприяти проведенню місцевих та Всеукраїнських заходів: фестивалю «Різдвяні піснеспіви», олімпіади «Юні знавці Біблії», конкурсу «Учитель (вихователь, викладач, керівник гуртка) року предметів духовно-морального спрямування», конкурсу «Знавці Біблії», Всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців тощо;

– to prevent the promotion of gender ideology in educational institutions;

– розробити механізм взаємодії з місцевою духовною (міжконфесійною) радою, релігійними організаціями; опрацювати питання створення ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при департаменті (управлінні) освіти і науки.

 

Institutes of postgraduate pedagogical education:

– включити до навчальних програм підвищення кваліфікації усіх категорій педагогічних працівників спецкурси з духовно-морального виховання;

– забезпечувати підготовку та перепідготовку вчителів з курсів духовно-морального спрямування у рамках післядипломної педагогічної освіти.

 

Local governments:

– забезпечити ухвалення рішень, спрямованих на
assistance in ensuring the teaching of spiritual and moral courses and the promotion of family values in educational institutions of the relevant territorial and administrative units;

– сприяти:

introduction of teaching of spiritual and moral orientation courses in educational institutions of relevant communities, in particular by providing, starting from 2021/2022 academic year, in the variable part of curricula of all classes 1 hour per week for studying spiritual and moral orientation courses and popularization of family values;

introduction of classes on spiritual and moral education in communal institutions of preschool education;

providing all communal institutions of general secondary education with the necessary educational and methodological complexes of spiritual and moral courses in sufficient numbers.

 

Department (departments) of education of OTG:

– забезпечити ознайомлення керівників закладів освіти та педагогічних працівників з досвідом виховання на засадах духовних цінностей і викладання курсів духовно-морального спрямування;

– сприяти впровадженню викладання курсів духовно-морального спрямування у закладах освіти, зокрема шляхом передбачення, починаючи з 2021/2022 навчального року, у варіативній частині навчальних планів усіх класів 1 години на тиждень на вивчення курсів духовно-морального спрямування та популяризації сімейних цінностей.

 

Heads of higher education institutions:

– передбачити у навчальних планах викладання курсів духовно-морального спрямування, реалізацію програм з підготовки до подружнього життя та популяризації сімейних цінностей;

– забезпечити спеціалізацію у вищих закладах педагогічної освіти з духовно-морального виховання.

 

Heads of general secondary education institutions:

– при формуванні навчального плану, під час формування списку навчальних дисциплін, що викладаються за вибором (факультативно), надавати пріоритет курсам духовно-морального спрямування;

– забезпечити доведення до відома батьків учнів інформації щодо переліку і змістового наповнення курсів духовно-морального спрямування, схвалених Міністерством освіти і науки України, що можуть вивчатися за рахунок годин варіативної складової навчальних планів, зокрема за програмами «Основи християнської етики», «Біблійна історія та християнська етика», «Християнська етика в українській культурі», «Основи сім’ї» та інших;

– сприяти популяризації викладання курсів духовно-морального спрямування у початковій школі;

– передбачити, починаючи з 2021/2022 навчального року, у варіативній частині навчальних планів усіх класів 1 годину на тиждень на вивчення курсів духовно-морального спрямування та популяризації сімейних цінностей.

 

Heads of vocational (vocational) education institutions:

– передбачити у навчальних планах викладання курсів духовно-морального спрямування, реалізацію програм з підготовки до подружнього життя та популяризації сімейних цінностей.

 

Heads of preschool education institutions:

– зважаючи на важливість дошкільного віку для формування особистості, забезпечити реалізацію програм виховання на засадах духовних цінностей.

 

To pedagogical workers, in particular to teachers of subjects of spiritual and moral orientation:

– здійснювати якісне викладання предметів духовно-морального спрямування, використовувати інноваційні форми і методи, інформаційні технології;

– розробити онлайн-версію уроків з курсів духовно-морального спрямування;

– здійснювати інтеграцію елементів духовно-морального спрямування у викладання інших предметів, здійснювати їх викладання на засадах ціннісного підходу з метою формування ціннісних орієнтирів учнів.

 

Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, управлінням (відділам) освіти ОТГ, керівникам закладів вищої, загально середньої та дошкільної освіти, педагогічним працівникам, зокрема педагогам з предметів духовно-морального спрямування:

– рекомендувати до залучення у виховний процес та використання в роботі у закладах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти комплектів літератури з духовно-морального виховання, виданих ВБФ “Східноєвропейська гуманітарна місія” (
http://www.eemukraine.org).

 

To the authors of software and educational-methodical support on subjects of spiritual and moral orientation:

– розробити програмне та навчально-методичне забезпечення нового покоління з предметів духовно-морального спрямування з використанням інноваційних, інтерактивних та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

– сприяти інтегруванню духовно-морального компоненту до змісту інших навчальних дисциплін (література, мова, історія, мистецтво, трудове навчання, біологія, хімія, фізика, астрономія, географія тощо).

 

Representatives of the parent community:

– активніше звертатися до керівників закладів освіти з письмовими заявами щодо забезпечення у них реалізації програм виховання на засадах духовних цінностей, викладання курсів духовно-морального спрямування.

 

Public organizations:

– to promote the consolidation and coordination of actions of the citizens of Ukraine aimed at strengthening the spiritual and moral foundations of our state and society, ensuring the spiritual and moral education of children and youth, the establishment of family values, combating gender ideology;

– to provide for the next Family Forum of Ukraine, during which to pay attention to the role of parents in ensuring the teaching of spiritual and moral subjects in general secondary education and the implementation of educational programs based on traditional spiritual and moral values in preschool education. 

 

Media representatives:

– висвітлювати позитивний досвід реалізації програм виховання на засадах духовних цінностей, викладання курсів духовно-морального спрямування, проведення заходів, спрямованих на популяризацію такого досвіду (конкурсів, олімпіад, турнірів, конференцій, круглих столів тощо), відгуки учнів, батьків, учителів.